ترافیک خریداری شده بدون تاریخ انقضاء و قابل انتقال به دوره بعد می باشد
به مبالغ فوق ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد
جهت رضایتمندی شما مشترکین گرامی از تاریخ 1398/02/04 علاوه بر ترافیک فعلی 5 درصد ترافیک بیشتر برای کلیه سرویس ها و بسته های ترافیکی این شرکت اعمال گردید
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates